LA SANGRIA RESTAURANT GRILL
Si hay un producto que acapara las cartas de los restaurantes en Andorra y las preferencias de los clientes, la carne se lleva la palma en Andorra y en nuestros fogones. Si a esto le añadimos el componente de una realización tradicional (a la brasa, la parrilla, en forma de asado, etc. ) el resultado alcanza, en muchos casos, la excelencia. Carne roja bien madurada y las brasas en plena combustión... A los más carnívoros solo pensarlo se les hace la boca agua. La calidad de la materia prima, el conocimiento de cada pieza y la experiencia son los pilares sobre los que se sustentan estos restaurantes de carnes a la parrilla, barbecue, bbq, tanto los más clásicos como las nuevas aperturas. Tanto para comer en el asador como para llevar, el cliente puede escoger entre una gran variedad de carnes: terceras, vacas y bueyes, de distintas edades, maduración, raza y origen. Incluso la carne Wagyu con certificado Kobe, una exclusiva carne de origen japonés considerada como la más selecta del mundo. Pasión por la carne También destacan el conocido Pulpo a la Brasa o el Atún en Escabeche, así como otros platos con mucho sabor: el Chivo de Canillas, Cochinillo Segoviano, Pierna de Cordero Lechaza o Paletilla de Cordero. Estas carnes prémium y de alta calidad puedes acompañarlas con cualquiera de los tantos buenos vinos que tiene la bodega de Ia Sangría o con los muy especiales quesos gourmet. En su brasa preparan: chuletillas de lechazo, pluma ibérica, magret de pato, solomillo de vaca autóctona Gallega, entrecot de vaca Hereford, chuletón de vaca Simmental, lomo de Angus, Chuletón de vaca vieja Charolesa, chuletón de vaca autóctona Gallega, chuletón de vaca Limousin, chuletón de vaca Frisona y chuletón de Buey Auténtico. En el horno de leña: cochinillo de Segovia, chivo y cordero lechal. Se puede elegir el punto deseado: muy poco hecho, poco hecho, punto menos, punto, punto más y muy hecho. Este asador se ha convertido en el gran destino para comer buena carne no ya en andorra, sino en todo los Pirineos. A partir de una selección de piezas de vacuno de alta calidad (además de ovino y porcino), se envejecen las carnes en su propia cámara de maduración, con temperatura y humedad controladas en busca de cortes "extraordinariamente jugosos y sabrosos", como definen en esta casa. Aunque la carta siempre incluye lomo de vaca rubia gallega y, a veces, buey, su hit es el lomo de ternera de retinta La Janda a la parrilla. Sin embargo, el listado es largo e incluye piezas de vacuno de entre ocho y 12 meses y entre nueve y 11 años. Si hi ha un producte que acapara les cartes dels restaurants a Andorra i les preferències dels clients, la carn s'emporta el palmell a Andorra i als nostres fogons. Si a això hi afegim el component d'una realització tradicional (a la brasa, la graella, en forma de rostit, etc.) el resultat arriba, en molts casos, a l'excel·lència. Carn vermella ben madurada i les brases en plena combustió... Als més carnívors només pensar-ho se'ls fa la boca aigua. La qualitat de la primera matèria, el coneixement de cada peça i l'experiència són els pilars sobre els quals se sustenten aquests restaurants de carns a la graella, barbecue, bbq, tant els més clàssics com les noves obertures. Tant per menjar a la graella com per emportar, el client pot escollir entre una gran varietat de carns: terceres, vaques i bous, de diferents edats, maduració, raça i origen. Fins i tot la carn Wagyu amb certificat Kobe, una carn exclusiva d'origen japonès considerada com la més selecta del món. Passió per la carn També destaquen el conegut Pop a la Brasa o la Tonyina a Escabeche, així com altres plats amb molt de sabor: el Boc de Canillas, Garrí Segovià, Cama de Xai Lechaza o Espatlla de Xai. Aquestes carns prémium i d'alta qualitat les pots acompanyar amb qualsevol dels tants bons vins que té el celler de Ia Sangría o amb els molt especials formatges gourmet. A la brasa preparen: costelletes de lletó, ploma ibèrica, magret d'ànec, filet de vaca autòctona Gallega, entrecot de vaca Hereford, chuletón de vaca Simmental, llom d'Angus, Chuletón de vaca vella Charolesa, chuletón de vaca autòctona Gallega, vaca Limousin, chuletón de vaca Frisona i chuletón de Bou Autèntic. Al forn de llenya: garrí de Segòvia, boc i xai de llet. Es pot triar el punt desitjat: molt poc fet, poc fet, punt menys, punt, punt més i molt fet. Aquest rostidor s'ha convertit en el gran destí per menjar bona carn no ja a andorra, sinó a tot els Pirineus. A partir d'una selecció de peces de boví d'alta qualitat (a més d'oví i porcí), s'envelleixen les carns a la seva pròpia cambra de maduració, amb temperatura i humitat controlades a la recerca de talls "extraordinàriament sucosos i saborosos", com defineixen a aquesta casa. Encara que la carta sempre inclou llom de vaca rossa gallega i, de vegades, bou, el seu hit és el llom de vedella de retinta La Janda a la graella. Tot i això, el llistat és llarg i inclou peces de boví d'entre vuit i 12 mesos i entre nou i 11 anys. If there is a product that monopolizes the menus of restaurants in Andorra and the preferences of customers, meat takes the cake in Andorra and in our kitchens. If we add to this the component of a traditional production (grilled, grilled, roasted, etc.), the result reaches, in numerous instances, excellence. Well-matured red meat and the embers in full combustion... For the most carnivorous, just thinking about it makes their mouths water. The quality of the raw material, the knowledge of each piece and the experience are the pillars on which these restaurants of grilled meats, barbecue, bbq, both the most classic and the new openings, are based. Both to eat on the grill and to take away, the customer can choose from a wide variety of meats: third, cows and oxen, of different ages, maturation, breed, and origin. Even the Kobe certified Wagyu beef, exclusive meat of Japanese origin, considered the most select in the world. Passion for meat They also highlight the well-known Grilled Octopus or Pickled Tuna, as well as other dishes with a lot of flavour: Goat from Canillas, Segovian Suckling Pig, Lechaza Leg of Lamb or Shoulder of Lamb. These premium and high-quality meats can be accompanied by any of the many good wines that the Ia Sangría winery has or with the exceptional gourmet cheeses. On their grill they prepare: lamb chops, Iberian feather, duck magret, Galician native cow tenderloin, Hereford cow entrecôte, Simmental cow steak, Angus loin, old Charolais cow steak, Galician native cow steak, Limousin beef, Friesian cow steak and Authentic Ox steak. In the wood oven: suckling pig from Segovia, goat and suckling lamb. You can choose the desired point: very rare, rare, point less, point, point more and well done. This grill has become the great destination to eat good meat not only in Andorra, but throughout the Pyrenees. From a selection of high-quality beef cuts (in addition to sheep and pork), the meat is aged in its ageing chamber, with controlled temperature and humidity searching for "extraordinarily juicy and tasty" cuts, as defined in this house. Although the menu always includes loin of Galician blond cow and, sometimes, ox, its hit is the grilled La Janda veal loin. However, the list is long and includes pieces of beef between eight and 12 months old and between nine and 11 years old. S'il y a un produit qui monopolise les menus des restaurants en Andorre et les préférences des clients, la viande prend le dessus en Andorre et dans nos cuisines. Si l'on ajoute à cela la composante d'une production traditionnelle (grillé, grillé, rôti, etc.), le résultat atteint, dans bien des cas, l'excellence. Viandes rouges bien maturées et braises en pleine combustion... Pour les plus carnivores, rien que d'y penser, ça leur met l'eau à la bouche. La qualité de la matière première, la connaissance de chaque pièce et l'expérience sont les piliers sur lesquels reposent ces restaurants de grillades, barbecue, bbq, en même temps les plus classiques et les nouvelles ouvertures. À manger sur le gril comme à emporter, le client peut choisir parmi une grande variété de viandes : tiers, vaches et bœufs, d'âges, de maturation, de race et d'origine différents. Même le bœuf Wagyu certifié Kobe, une viande exclusive d'origine japonaise considérée comme la plus sélecte au monde. Passion pour la viande Ils mettent également en valeur le célèbre poulpe grillé ou thon mariné, ainsi que d'autres plats très savoureux: chèvre de Canillas, cochon de lait de Ségovie, gigot d'agneau Lechaza ou épaule d'agneau. Ces viandes de qualité supérieure peuvent être accompagnées de l'un des nombreux bons vins de la cave Ia Sangría ou des fromages gastronomiques très spéciaux. Sur leur grill ils préparent : côtelettes d'agneau, plume ibérique, magret de canard, filet de vache indigène de Galice, entrecôte de vache Hereford, steak de vache Simmental, longe d'Angus, steak de vache vieux Charolais, steak de vache indigène de Galice, bœuf Limousin, steak de vache frisonne et Boeuf Authentique bifteck. Au four à bois : cochon de lait de Ségovie, chèvre et agneau de lait. Vous pouvez choisir le point souhaité : rarissime, rare, point moins, point, point plus et bravo. Ce grill est devenu la destination idéale pour manger de la bonne viande non seulement en Andorre, mais dans toutes les Pyrénées. A partir de una selección de piezas de vacuno de alta calidad (además de ovino y porcino), se envejecen las carnes en su propia cámara de maduración, con temperatura y humedad controladas en busca de cortes "extraordinariamente jugosos y sabrosos", como definen en cette maison. Bien que le menu comprenne toujours de la longe de vache blonde galicienne et, parfois, du bœuf, son succès est la longe de veau grillée La Janda. Cependant, la liste est longue et comprend des pièces de bœuf entre huit et 12 mois et entre neuf et 11 ans.
Best Barbecue food near Andorra, In Canillo Andorra La Sangria Restaurant & Grill

Best Barbecue food near Andorra, In Canillo Andorra La Sangria Restaurant & Grill. Reservations, Outdoor Seating, Seating, Validated Parking, Free Off-Street Parking, Television, Highchairs Available, Wheelchair Accessible, Serves Alcohol, Wine and Beer, Free Wi-Fi, Accepts Credit Cards, Table Service, Parking Available, Full Bar.

LA SANGRIA RESTAURANT & GRILL
Cg2 Meritxell, Canillo AD100 Andorra
French, Mediterranean, Barbecue, Spanish
Lunch, Dinner, Late Night, Drinks
Reservations, Outdoor Seating, Seating, Validated Parking, Free Off-Street Parking, Television, Highchairs Available, Wheelchair Accessible, Serves Alcohol, Wine and Beer, Free Wi-Fi, Accepts Credit Cards, Table Service, Parking Available, Full Bar
+376 851 327
http://www.facebook.com/Vincent.Sonia.Louis/

Aline Legrand Recomienda La Sangria Canillo Andorre de Vincent Sonia Louis. Très bien accueilli. Des plats copieux et délicieux, un vrai régal, la viande est hyper tendre et bien garni avec l'accompagnement. Nous y reviendrons le jour où nous reviendrons dans la région. Un restaurant a ne surtout pas manquer. Comida excelente. Comida gourmet.
Aline Legrand Recomienda Restaurant La Sangria. Des plats copieux et délicieux, un vrai régal, la viande est hyper tendre et bien garni avec l’accompagnement

Aline Legrand Recomienda La Sangria Canillo Andorre de Vincent Sonia Louis. Très bien accueilli. Des plats copieux et délicieux, un vrai régal, la viande est hyper tendre et bien garni avec l’accompagnement. Nous y reviendrons le jour où nous reviendrons dans la région. Un restaurant a ne surtout pas manquer. Comida excelente. Comida gourmet.

Merci beaucoup: Maxime Aumonier recommande La Sangria Canillo Andorre de Vincent, Sonia et Louis. Vraiment très bon restaurant, la viande est fabuleuse et le patron extrêmement gentil ainsi que le personnel